Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kríž

Prícestný kríž. Senohrad (okr. Krupina), 2. polovica 20. storočia. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto J. Botík

základný univerzálny symbol. Spája kontrast horizontály a vertikály, pozemského a nadprirodzeného, duchovného a materiálneho, živého a mŕtveho. Indikuje štyri svetové strany a bod ich priesečníka – symbol božského. S variáciami jeho podôb sa stretneme v rôznych kultúrach. Zásadný symbolický význam pripisovalo krížu ako symbolu ľudskej obete ukrižovaním kresťanstvo. K rozšíreniu symbolu kríža prispeli krížové výpravy. Od 6. storočia je kríž zobrazovaný spolu s korpusom Ježiša Krista ako krucifix, často so znakmi umučenia: rebrík, kladivo, kliešte, klince, džbán, kopija. Spojením znakov kresťanskej symboliky so znakmi magicko–ochrannými nadobudol kríž mnohostranné vyjadrenie v ľudovom výtvarnom prejave a v ľudovej viere: kreslenie kríža svätenou vodou, cesnakom na Luciu, kladenie náradia (končatín) krížom, kríž ako ochranný znak stavaný na hraniciach chotára, krížnych cestách, umiestňovaný na štítoch domov a stenách v obydlí. Kríž je aj jedným zo symbolov používaných na kartách. Krížom sa v ľudovom prostredí u katolíkov a pravoslávnych označovali hroby.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: geometrická ornamentika, karty, mora, náhrobník, štít
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Peesch, R.: Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig 1981.

galéria