Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

grafika

Smrť prichádza. Detail  faustovského motívu. Produkcia Skalickej tlačiarne,  začiatok 17. storočia.  Prevzaté z   Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974, obr.  109

1. umelecký prejav písania a kresby;

2. reprodukčný postup umožňujúci rozmnožovanie písma a obrazu. Podľa technológie sa diferencuje na tlač z výšky (drevorez, drevoryt, linoryt, olovorez), tlač z hĺbky (medirytina, lept) a tlač z plochy (litografia, olejotlač), od ktorých závisela výsledná vizuálna podoba grafického listu či knižnej ilustrácie. Grafické reprodukcie, sprístupňované v podobe ilustrácií náboženských kníh – spevníkov, biblií, katechizmov, náučných kníh a časopisov, učebníc, kalendárov, snárov, dobrodružných románov, kramárskych piesní či samostatných obrázkov – devocionálií, letákov, plagátov, hracích a vykladacích kariet zohrali významnú úlohu vo formovaní kultúry ľudových vrstiev na našom území. Spomedzi nich k najrozšírenejším medzi ľudom v 18., až do 19. storočia patrili obrázky a ilustrácie reprodukované technikou drevorezu a drevorytu. Ich najstaršie podoby nadväzovali na matrice nemeckej, českej a sliezskej proveniencie a zásluhou domácich rytcov pôsobiacich v tlačiarňach v Bratislave a Levoči, Jelinkovej tlačiarni v Trnave, a predovšetkým Škarniclovej tlačiarni v Skalici pretrvali v podobe ilustrovaných knižiek ľudového čítania až do 19. a začiatku 20. storočia. Častá a stáročia sa opakujúca reprodukcia niektorých obrazových námetov zapríčinila, že sa niektoré z nich stali symbolmi naznačujúcimi náboženský, náučný alebo ľúbostný charakter tlače. Drevorezné obrázky, predovšetkým s náboženským obsahom, sa tiež hojne využívali ako predlohy, podľa ktorých sa maľovali obrazy na skle. Vyspelejšia grafická technika medirytiny (kuprotypia), založená na tlači z medených dosiek, do ktorých bol vyrytý obraz, sa v kníhtlačiarskych centrách na Slovensku začala uplatňovať od 18. storočia. Popri nej sa v 19. storočí šírili medzi ľudovými vrstvami olejotlače a nástenné obrazy tlačené technikou litografie – kameňotlače z plochy. Grafický kresbový prejav sa v ľudovom prostredí uplatňoval tiež pri výzdobe kraslíc a dekoratívnom stvárnení ľúbostných listov. V 17. a 18. storočí sa hojne využíval pri odpisovaní kníh a spevníkov, ktoré v tej dobe neboli v tlačenej podobe dostatočne zastúpené.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: drevorez, drevoryt, karty, ľudové tlače, olejotlač
Literatúra: Kovačevičová, S.: Knižný drevorez v ľudovej tradícii. Tatran, Bratislava 1974.