Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dvojačky

Dvojačky. Západné Slovensko, 1902. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna  tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava  2001, s. 252

(bľizňata, dvojnačky, párničky, párniky )

dve hrnčiarske, fajansové, zriedkavejšie kameninové nádobky, súdkovitého, hruškovitého alebo valcovitého tvaru, s obsahom od 0,5 do 1 1, spojené držadlom, používané na nosenie dvoch druhov jedál na pole, do lesa alebo pri obradových príležitostiach (ukončenie žatvy, nosenia stravy do kúta pre novorodičku). Črep bol zvyčajne glazovaný, na tmavšom , hnedom, okrovom, zelenom podklade niekedy zdobený maľovaným alebo rytým dekórom. Častý symbol IHS znamenal požehnanie jedla. Hrnčiarske dvojačky boli známe približne od polovice 19. storočia, fajansové, zdobené flámovaním zhotovovali na západnom Slovensku džbankárski majstri.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: flámovanie
Literatúra: Čomajová.O.: Hrnčiarstvo v Gemeri. Katalóg výstavy Gemerského múzea. Rimavská Sobota 1977.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.
Plicková, E.: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959.