Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ľudová umelecká tvorivosť

(ĽUT)

termín, ktorým sa v 50. rokoch označovala dobrovoľná záujmová činnosť, zahrňujúca rozličné žánre a formy neprofesionálnych amatérskych umeleckých aktivít. Rozšíril sa v súvislosti so starostlivosťou štátu o osvetu po roku 1945, keď vznikol celý rad amatérskych kolektívov – divadelných, hudobno-speváckych, tanečných, výtvarných, krúžkov poézie a prózy. Od polovice 60. rokov sa termín ĽUT postupne nahrádzal označením záujmová umelecká činnosť (ZUČ).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: ---
Literatúra: Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Veda, Bratislava 1992.