Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zvykoslovie

zastaraný odborný názov používaný v národopisnej vede pre oblasť zaoberajúcu sa výskumom a štúdiom zvykov, obyčajov, obradov. Doslovne je to náuka o zvykoch (podobne ako dnes už nepoužívané pojmy bájoslovie, pojmoslovie). Často sa pojem zvykoslovie nesprávne používal aj pre opisy, dokumentáciu alebo predvádzanie zvykov (zvykoslovné pásmo, obrázky).

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: zvyk, obrad, obyčaj
Literatúra: Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, č. 4, 612-621.