Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zvyk

odborné označenie tradíciou ustáleného spôsobu správania a konania. V zásade pojem rovnakého významu ako obyčaj. V niektorých etnologických teóriách sa považuje za významovo odlišný od obyčaja. Zvyk je významovo blízky, nie však totožný aj s obradom. Doteraz sa nedospelo k všeobecnej zhode v terminologickej jednoznačnosti používania pojmov zvyk – obyčaj – obrad.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: obrad, obyčaj
Literatúra: Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, č. 4, 612-621.