Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

študentské obyčaje

Študenti nesúci ulicami mesta na začiatku akademického týždňa svoje maturitné tablo. Bratislava, 1989. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová

ustálené spôsoby správania pri významných momentoch života poslucháčov stredných a vysokých škôl. Využívajú prvky stredovekej karnevalovej kultúry, parodovanie školy, učenia, profesorov či mestskej samosprávy. V prostredí Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici (založenej 1762) sa rozvinuli obyčaje prijímania nováčikov do komunity akademikov, prvého sfárania do bane, ukončenia školského roka a štúdia, sprievody mestom (sprievod študentov končiacich štúdium – valetantov, sprievod salamander) i obyčaje spojené s pohrebom študentov či pedagógov. V iných mestách Slovenska sa konávali študentské tanečné zábavy (venčeky) na Mikuláša (6. december). V nadväznosti na európske stredoveké univerzitné tradície sa dodnes udržujú vysokoškolské beánie a komplex obyčajov spojený so stredoškolskou maturitou ako prechodom do sveta dospelých: odovzdávanie maturitných stužiek, kolektívna rozlúčka s mladšími študentami školy, nosenie maturitného tabla v sprievode po meste, maturitný večierok i niekoľkodňové spoločné výlety študentov jednej triedy po ukončení maturitných skúšok. K študentským obyčajom patria i školské prvoaprílové žarty – prekvapujúce zmeny zasadacieho poriadku, presuny skupín žiakov do iných tried, výmena tabuliek označujúcich triedy či zaraďovanie karnevalových prvkov do oblečenia a úpravy.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: beánia, banícke obyčaje, Mikuláš, prvý apríl, obrady prechodu, remeselnícke obyčaje
Literatúra: Feglová, V. – Salner, P.: Maturita bratislavských študentov. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Lidová kultura a současnost, sv. 10. Brno 1985, 209-219.
Sigmundová, M.: Beánie v kontexte kultúrno-historického vývoja. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Lidová kultura a současnost, sv. 10. Brno 1985, 220-224.
Darulová, J.: Ja som baník, kto je viac? K zvykom a obyčajom socio-profesijnej skupiny baníkov z Banskej Štiavnice. In: Subkultúry v meste. Ed. K. Koštialová. Banská Bystrica 2005, 85-94.