Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rukovačka

nárečové označenie nástupu mládencov na vojenskú službu v zmysle všeobecnej brannej povinnosti, v Rakúsko-Uhorsku uzákonenej r. 1868. Rukovačke predchádzali odvody, asentírka, pred vojenskou komisiou. Odvedenie mládenca do armády zvyšovalo jeho spoločenské postavenie medzi mládencami aj medzi dievkami. Služba u pozemných vojsk rakúsko-uhorskej armády trvala tri a u námorníctva štyri roky. Odvody i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov tradičnej slovesnosti.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: mládenec, dievka, regrút, vojak, vojenské a regrútske piesne, rozprávanie zo života
Literatúra: Jakubíková, K. – Neumanová, T.: Spoločenský a rodinný život. In: Vajnory. Vlastivedná monografia. Bratislava 1978, 163.
Dobšinský, P.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Turčiansky Sv. Martin 1880, s. 78-79.
Ordoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Michálek, J. a kol.: Ľud hornádskej doliny. Košice 1989, 203.