Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

predzvesť

skutočnosť považovaná na základe zdanlivej súvislosti javov za znamenie konkrétnej nastávajúcej udalosti alebo naznačenie pozitívnych či negatívnych okolností budúceho diania. Predzvesťou hádky v dome malo byť rozsypanie soli, predzvesťou nepokojného života mala byť búrka v čase narodenia dieťaťa alebo svadby. Ako predzvesť smrti niektorého člena rodiny sa vykladalo vyschnutie orecha či ovocného stromu, prasknutie zrkadla, skla na lampe či obraze a podobne. Ako predzvesť úspechu sa pri ceste na dôležité stretnutie či za obchodom vykladalo napríklad stretnutie s mladým človekom, naopak predzvesťou neúspechu malo byť stretnutie s mníškou či kňazom, alebo prekríženie cesty bežiacou mačkou, zajacom, lasicou.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: znamenie, predpoveď, smrť, veštenie, mačka, zajac, lasica, zrkadlo
Literatúra: Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 257.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.