Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

počatie

vznik zárodku nového jednotlivca v maternici. Hoci oficiálna morálka ovplyvnená náboženskou ideológiou odsudzovala pohlavný styk, pri ktorom sa zabraňovalo počatiu, v tradičnej kultúre na Slovensku sa, najmä pri prvom dieťati, prejavovala snaha o reguláciu počatia. Predstavovali ju magické praktiky realizované počas svadby, zamerané na zamedzenie počatia. Rovnako sa mohli zamerať na jeho zabezpečenie – napríklad posadením chlapca do lona mladuchy či obsypávaním plodinami. Podľa správania mladuchy sa veštil termín počatia: koľko prstov si po sobáši prisadne, o toľko rokov bude mať deti (Uhrovec, Osturňa). Ak manželia nemohli mať dieťa, snažili sa počatie dosiahnuť nosením votívnych predmetov na pútnické miesta, žena užívala rastlinné odvary alebo sa v nich kúpala. Vina sa pripisovala takmer výlučne žene a neplodnosť jej negatívnym vlastnostiam (nezaslúžila si). V súvislosti s počatím sa vyskytovali aj predpovede poverového charakteru: podľa strany, na ktorej žena pri počatí ležala, predpovedali pohlavie dieťaťa (Hont). Na ovplyvnenie pohlavia kládli pod posteľ rôzne predmety, napríklad žehličku (dievča) alebo sekeru (chlapec).

Autor: Zuzana Beňušková

Pozri aj: antikoncepcia, mladucha, liečivé rastliny, plodonosná mágia, predpoveď, obsypávanie, votívne predmety
Literatúra: Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Martin 1988, 468-548.
Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. Horná Nitra 6, 1974, 53-88.