Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

panenstvo

fyzický stav dievčaťa do prvého sexuálneho styku, deflorácie. U slobodných dievok bol vyžadovanou morálnou aj právnou normou, hodnotou a ideálom v súlade s cirkevnými predpismi. Napriek tomu mládež na vidieku pohlavne žila často už pred svadbou. Miera tolerancie porušenia normy nebola vo všetkých oblastiach Slovenska rovnaká. Miestami sa predmanželský sexuálny život i otehotnenie dievky považovalo za dôkaz jej fyzických kvalít (Novohrad). Strata panenstva sa však častejšie utajovala. Výnimkou neboli ani umelo vyvolané potraty, ktoré verejná mienka odsudzovala. Na celom území Slovenska sa zachovanie panenstva hodnotilo ako poctivosť mladuchy, ktorá sa manifestuje v rade symbolických znakov a úkonov vo svadobnom obrade. Symbolom panenstva je veniec mladuchy, svadobný odev, stromček (najmä na strednom a severnom Slovensku), čepčenie. Poctivosť mladuchy zdôrazňujú vinše a reči, svadobné piesne. Jej protipólom v svadobnom obrade sú masky parodujúce prespanku. Deflorácia mladuchy bola dôležitou súčasťou svadobného obradu s právnym významom. Zachovanie panenstva mladuchy symbolizujú tradičné obyčaje vykonávané pred a po svadobnej noci.

Autor: Zuzana Beňušková

Pozri aj: anjeličkárka, antikoncepcia, čepčenie, maska, prespanka, tehotenstvo, svadba, svadobná noc, svadobné piesne, svadobný sprievod, vohľady, veniec mladuchy
Literatúra: Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
Danglová, O.: Symboly panenstva v svadobnom obrade na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 1-2.