Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obrad

(rituál)

odborné označenie osobitnej kategórie obyčajov s najvyšším stupňom normatívnosti, stabilnosti, kolektívnosti, tradičnosti a sankcií za jeho nedodržanie. Obrady sprevádzajú významné udalosti v živote človeka, spoločnosti a prírody (napríklad narodenie, smrť, zimný či letný slnovrat). Ich charakteristickým znakom je odlišnosť od každodennosti a symbolizmus. U účastníkov majú vyvolať určité psychické stavy – city, nálady. Súčasťou obradov sú obradové predmety, odev, jedlá, magické úkony, obradový folklór. Sú späté s náboženstvom, kultom, mágiou, mýtom, ale existujú aj obrady civilné, občianske (napríklad vojenské, politické), ktoré sa označujú ako ceremónia. Zachovávanie obradov pôsobí stabilizujúco a integrujúco na spoločnosť, lebo znamenajú aj manifestovanie uznávaných základných hodnôt danej spoločnosti.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: mágia, obrady prechodu, obyčaj, obradové jedlá, obradový folklór, obradový odev, slnovrat, narodenie, smrť
Literatúra: Jakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, 612-621.