Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

narodeniny

oslavy pri príležitosti výročia narodenia. V minulých storočiach sa oslavovali len v bohatších šľachtických a meštianskych rodinách. V dedinskom prostredí Slovenska sa im nevenovala pozornosť. V 20. storočí sa oslavy narodenín postupne rozšírili, najprv u dedinskej inteligencie, viac v evanjelickom a. v. ako v rímskokatolíckom prostredí. Spočiatku sa k tejto príležitosti posielali písomné blahoželania na ozdobných pohľadniciach, neskôr sa zaužívali aj osobné blahoželania a oslavy. Obradová stránka osláv nie je rozvinutá. Podstatou je blahoželanie (bozk, podanie ruky, slovný prejav), prípitok, dar a pohostenie. Zvláštna pozornosť sa venuje narodeninám detí (torta s počtom sviečok podľa veku, ktoré oslávenec sám zháša a dary). Hoci je to najmä rodinný sviatok, v súčasnosti sa zaužívali aj oslavy v kruhu rovesníkov dieťaťa (pozvaných do domu alebo v prostredí materskej školy). Mládež oslavuje tiež najmä s rovesníkmi, dospelí medzi priateľmi, spolupracovníkmi alebo v inej inštitúcii (v spolku, klube dôchodcov). Zvlášť slávnostný ráz majú oslavy jubileí – päťdesiatin a ďalších okrúhlych výročí.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: narodenie, prípitok, dar
Literatúra: Jiřikovská, V.: Úvaha o současné formě a obsahu rodinných oslav jmenin a narozenin ve Středních Čechách. In: Čas života. Ed. V. Frolec, Brno 1985, 188-196.