Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kult predkov

jedna z najstarších foriem náboženského kultu, založená na uctievaní duchov a duší významných predstaviteľov rodu alebo kmeňa (náčelníci, čarodejníci, otcovia či matky rodu). Je spojený s vierou v existenciu záhrobia a posmrtného života. Pocta mŕtvemu po smrti istým spôsobom zodpovedá jeho postaveniu zaživa. Uctievanie mŕtvych predkov a viera v ich nadprirodzené schopnosti (manizmus) boli rozšírené v najrozličnejších kultúrach; u Slovanov majú indoeurópske črty. Stopy kultu predkov sú v tradičnej kultúre Slovenska prítomné vo svedomitom vykonávaní predpísaného pohrebného obradu, aby sa dosiahla úplná spokojnosť a stav vyrovnanosti mŕtveho, v obradových úkonoch spojených s domom a jeho časťami (pec, prah, kultový kút), s ohňom, sadzami a spaľovaním rozličných predmetov ako obetí predkom. Jeho súčasťou je vykonávanie početných obradov na počesť mŕtveho v individuálnych a výročných spomienkových dňoch a odráža sa i v rodinných a kalendárnych obyčajoch (pri štedrovečernom stole sa nechávalo miesto pre zomretých predkov a podobne).

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: jedlo pre zomretých, had, kút, pec, prah, rodinné obyčaje, kalendárne obyčaje, oheň, obetiny, lasica, pohreb, Štedrý deň, Pamiatka zosnulých, spomienkové dni, záhrobie
Literatúra: Botík, J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001.
Niederle, L.: Víra a náboženství. In: Život starých Slovanů. Díl II - 2. Praha 1916.