Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zlatá svadba

oslava päťdesiateho výročia uzavretia manželstva. Oslavuje sa aj dvadsiate piate výročie ako strieborná svadba, zriedkavejšie šesťdesiate výročie ako diamantová svadba. Európske kráľovské manželské páry si pripomínali výročia svadieb už v 18. storočí. Postupne to prebrali aj iné vyššie, neskôr aj nižšie vrstvy spoločnosti. Vo vidieckom prostredí Slovenska sa oslavy svadobných jubileí rozšírili v 2. polovici 20. storočia. Na ich zavádzaní mali podiel aj inštitucionálne vplyvy cirkvi (opakovanie sobáša v kostole) a od 60. rokov 20. storočia aj Zborov pre občianske záležitosti, pôsobiacich pri obecných úradoch (vtedajších národných výboroch). Oslava sa koná v prostredí rodiny za účasti detí s rodinami i ďalšieho príbuzenstva. Patrí k nej obdarovanie jubilantov a bohatá hostina ako prejavy úcty k rodičom, ale aj prestíže rodiny.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: dar, hostina
Literatúra: Leščák, M. - Beňušková, Z.: Inštitucionalizované formy obradovej kultúry a sviatkovania v súčasnom dedinskom prostredí. In: Slovenský národopis, roč. 35, 1987, 191-225.
Cirbes, V. (Zost.): Občianske obrady a slávnosti. Košice 1975, 185-212.