Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svadobná družina

(svadobné rúcho, svadobná ríša)

skupina svadobných funkcionárov, aktívne sa podieľajúcich na priebehu celej svadby. Patrili do nej družbovia, družice, starejší a starejšia, ktorí sprevádzali mladý pár pri sobáši a zúčastňovali sa na všetkých svadobných obyčajoch. Pri svadobnej hostine mali čestné miesto pri mladom páre. Od ostatných svadobných hostí sa odlišovali znakmi na odeve (pierka, palice, vence). Podľa starších údajov si mladucha pozývala družice a ženích družbov. Ich počet nebol veľký (dvaja až štyria) a neboli popárení (páry družbov a družíc sú novším javom). Spoločné nocovanie družiny na slame v dome mladuchy pred sobášom (známe z Detvy, Horehronia, Zázrivej, obcí okresu Humenné) sa považuje za pozostatok dávnejšej sexuálnej voľnosti slobodnej mládeže. Pri príchode po mladuchu sa prejavovala rivalita družiny ženícha a mladuchy najmä v textoch svadobných piesní. Funkcie družiny boli prevažne zábavné. V súčasnosti sa neprejavuje ako osobitná skupina, nelíši sa od ostatných svadobných hostí.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: družba, družica, mladucha, pierko, palica, sobáš, svadba, svadobné piesne, svadobní funkcionári, svadobná zábava, svadobní hostia, starejší, starejšia, ženích
Literatúra: Jakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.