Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kúpa nevesty

dávny spôsob uzavretia manželstva rozšírený u mnohých národov sveta, známy aj Slovanom. V Uhorsku ešte v 11. storočí považovali túto formu za legálnu. Uzavretie manželstva malo formu kúpno-predajnej zmluvy, kde zmluvnými stranami boli rodiny ženícha a nevesty. Svadobný obrad spočíval v splnení povinnosti rodiny ženícha zaplatiť (zvyčajne v naturáliách) a rodiny nevesty odovzdať, vydať nevestu (odtiaľ termín vydaj) a vo vykonaní ďalších obradov podľa obyčajového práva. Prvky kúpy obsahovala aj tradičná svadba na Slovensku (do polovice 20. storočia). Pri pytačkách sa jednali o cenu nevesty, ženích platil za pierko, platil za nevestu pred sobášom či cestou na sobáš, platil za výbavu či veniec mladuchy. Po čepčení, nazývanom predaj nevesty, sa ženích jednal o jej cenu so ženami. V 20. storočí mali tieto obyčaje najmä obradovo-etickú a zábavnú funkciu (napríklad jednanie sa o cenu).

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: čepčenie, obyčajové právo, pierko, ženích, veniec mladuchy, pytačky, svadba, únos nevesty, výbava
Literatúra: Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.