Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

družba

Družba s perkom. Žakarovce (okr. Spišská Nová Ves), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Látalová

svadobný funkcionár, predstaviteľ slobodných mládencov a zástupca ženícha. V tradičnej svadbe na Slovensku býval ním slobodný mládenec spomedzi príbuzných alebo kamarátov ženícha. Nazýval sa tiež prvý, predný, starší družba. Znakom jeho funkcie bolo osobitné pierko alebo ručník krížom cez prsia. Jeho povinnosťou bolo pozývanie na svadbu, prevoz výbavy, nosenie jedál na svadobnej hostine, prednášanie svadobných vinšov. Významné boli jeho aktivity vo vzťahu k mladuche – viedol ju na sobáš, tancoval s ňou obradový rozlúčkový tanec, skladal jej veniec, rozpletal jej vlasy, privádzal ju začepčenú a tancoval s ňou prvý tanec, bol prítomný pri ukladaní mladého páru na lôžko, do začiatku 20. storočia ho v niektorých oblastiach Slovenska ukladali k mladuche. Všetko toto, ako aj narážky v textoch piesní o strate venca či panenstva mladuchy dovoľujú predpokladať, že pôvodne mal družba právo na prvú noc s mladuchou. Funkcia družbu sa niekde zachováva aj v súčasnosti.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: mladucha, pierko, pozývanie na svadbu, svadobná družina, svadobná hostina, veniec mladuchy, svadobní funkcionári, svadobná noc, výbava
Literatúra: Jakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.