Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Sviatok všetkých svätých

Pálenie sviečok na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave, 1989. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová

(Všechsvätých; 1. november)

sviatok venovaný pamiatke mŕtvych, pôvodne zasvätený tým svätým, ktorí sa v cirkevnom kalendári neoslavovali jednotlivo. Vznikol vo 4. storočí vo východnej cirkvi, kde sa dodnes svätí v prvú nedeľu po Turícach. Od roku 610, keď pápež Bonifác IV. dal do rímskeho Panteónu preniesť kosti početných mučeníkov pochovaných mimo Ríma, sa svätil 13. mája na pamiatku Panny Márie a mučeníkov. Roku 835 ho Pápež Gregor IV. preložil na 1. november. Na Slovensku sa navštevujú hroby príbuzných a venuje sa pozornosť ich výzdobe. V evanjelickej a. v. cirkvi sa v predvečer Sviatku všetkých svätých svätí Deň reformácie na počesť 95 téz na dišputáciu, ktoré Martin Luther 31. októbra 1517 pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu.

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: Turíce, spomienkové dni
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 243.
Chorváthová, Ľ.: Spomienkové slávnosti mŕtvych a výskum ich životnosti (návrh metodologického postupu). In: Národopisné aktuality, roč. 18, 1981, č. 4, 273-279.