Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pozostalosť

(dedičstvo)

hnuteľný i nehnuteľný majetok, často i práva, od zomrelého človeka (poručiteľa), ktoré dedením prechádzajú na dediča. Na toho prechádzajú i povinnosti poručiteľa (napr. zodpovedá za jeho dlhy až do výšky zdedeného majetku). Pozostalosť môže dedič získať zo zákona alebo závetom (testamentom). Dedenie v Uhorsku i na Slovensku do polovice 19. storočia upravovalo obyčajové právo osobitne pre jednotlivé stavy (šľachtické, cirkevné, meštianske a poddanské dedičské právo). Právne úpravy dedenia boli obsiahnuté až v dočasných súdnych pravidlách z r. 1861 a v zákone z r. 1876, platných na Slovensku do r. 1951. V súčasnosti nadobudnutie pozostalosti potvrdzuje advokát dedičského súdu.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: dedenie
Literatúra: Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946.