Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

klčovanie

Paseka obsiata borom. Nová Sedlica, okr.Snina. Foto M. Hvizd, 1980. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008, 265.

spôsob získavania novej poľnohospodárskej pôdy. Patrilo k najstarším technikám premeny lesnej pôdy alebo zanedbaných pastvín na pole. Bolo súčasťou motykového a žiarového hospodárenia. Pri klčovaní sa postupovalo tak, že po odvezení úžitkového dreva sa vyrúbaná plocha očistila od zvyškov dreva a koreňov. Slúžila na to úzka motyka (klčovnica, kučovnica, ortovka). Odpadové drevo, vykopané korene, tráva a suché lístie sa spálili a popolom sa pohnojila pôda. Takto získané políčko (kopanica, kopanina, laz, klčovisko, novota, vrtovisko, paseka, lazisko) sa prekopalo motykami a obsialo nenáročnými plodinami, napríklad lesným žitom (ikrica, krivica), ovsom alebo jačmeňom. Od začiatku 19. storočia sa do takejto pôdy sadili aj zemiaky.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: motykové hospodárenie, žiarové hospodárenie
Literatúra: Podolák, J.: Klčovanie a žiarové hospodárenie na Slovensku. In: Národopisný věstník československý 1/1966, 15-48.
Urbancová, V.: Motykové hospodárenia v slovenskom poľnohospodárstve 19. a 20. storočia. In: Slovenský národopis 13/1965, 3-32.
Urbancová, V. : Príčiny pretrvávania archaických poľnohospodárskych foriem v niektorých oblastiach Slovenska. In: Slovenský národopis 8/1960, 225-267.