Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

domovské právo

príslušnosť k obci potvrdená domovským listom. Právny pomer určitej osoby k určitej obci založený zákonom z roku 1871. Získavalo sa narodením (u manželských detí podľa domovského práva otca, u nemanželských podľa miesta narodenia), vydajom, prijatím do obce, získaním verejného úradu. Na jeho základe vznikal nárok na pobyt v obci a na zaopatrenie pre prípad chudoby (chudobinská povinnosť). Vandrákov bez práce, ktorí žili z milodarov a boli príťažou pre obyvateľstvo miest a obcí, z nich vyháňali ako bezdomovcov. Domovské listy sa vydávali na obecných notárskych úradoch. Domovské právo právne súviselo so štátnym občianstvom, mohol ho mať iba uhorský, neskôr československý štátny občan. Domovské právo bolo v Československu zrušené r. 1948; nahradila ho príslušnosť k trvalému bydlisku.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: chudobinská povinnosť obce, tuláci, žobrák
Literatúra: Rosenauer, O.: Obecné zriadenie platné na Slovensku na základe Uhorského zákona č. XXII. z r. 1886, doplnené zákonmi československými a príslušnou judikatúrou. Bratislava 1924.