Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

deviatok

(nona)

feudálna naturálna renta; daň vo výške 1/9 poľnohospodárskej produkcie poddaných odvádzaná zemepánovi. Zavedený v 14. storočí podľa vzoru cirkevného desiatku. Spočiatku sa vyberal v naturáliách spoločne s desiatkom, napríklad z obilia priamo na poli, neskôr prevládali v naturálnom, peňažnom alebo robotnom ekvivalente, podľa dohody medzi zemepánom a poddanými. Od 15. storočia sa vyberal najmä vo forme peňažnej renty. Urbár Márie Terézie nanovo presadzoval naturálne platenie, aby sa zabezpečila peňažná kontribučná solventnosť poddaných. Roku 1848 so zrušením poddanstva deviatok zanikol.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: desiatok
Literatúra: Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v 1. polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946.
Markov, J.: Žakarovce v minulosti. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 593-645.