Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

veranda

sčasti zatvorený alebo zasklený priestor chrániaci vchod do domu. V tradičných formách obydlia je veranda geneticky spätá s podstením a gánkom, predstavuje ich najmladší vývinový stupeň. Prejavilo sa to aj v jej analogických funkciách – ochrannej, komunikačnej, pracovnej, spoločenskej. V najnovších dispozičných formách obydlia so štvorcovým pôdorysom, ktoré prenikli do dedinského prostredia z mesta, sa funkcia verandy zúžila iba na ochranu vchodu pred nečasom. Odrazilo sa to aj v jej neveľkých rozmeroch.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: gánok, podstenie
Literatúra: Polonec, A.: Stĺpové podstenia obytných domov na južnom Slovensku. In: Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia, roč. 65, 1971, 27-63.