Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sústredené osídlenie

sídelné jednotky (usadlosti, obytné, hospodárske, výrobné, technické, spoločenské objekty) sústredené v intraviláne sídla, kde podľa spôsobu zoskupenia vytvárajú sídelné formy. Prevládajúcou formou osídlenia na území Slovenska je sústredené osídlenie, vytvorené kompaktnými sídlami, tak v starom, ako i v mladom sídelnom území, v rurálnej aj urbanizovanej krajine, v oblastiach poľnohospodárskeho i priemyselného charakteru. Prakticky vo všetkých prípadoch ide o trvale obývané sídla, aj keď rôzneho charakteru, s rozličnými funkciami a s odlišne sformovanými priestorovými vzťahmi v rámci sídelného územia.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: roztratené osídlenie
Literatúra: Láznička, Z.: Typy venkovského osídlení v Československu. In: Práce Berněnské základny ČSAV, roč. 28, 1956, 95-134.
Martinka, J.: Morfologické typy slovenských osád. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 21, 1927, 48-57.