Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sídlo

trvale alebo sezónne obývaná, priestorovo samostatná a územne ucelená skupina usadlostí, obytných, výrobných a spoločenských objektov. Sídlo je základným prvkom osídlenia. Netvorí vždy samostatnú administratívnu jednotku. Vývin osídlenia smeroval od autonómnych sídiel k sídelným sústavám, ktoré tvoria skupiny miest a obcí. Spôsob rozmiestnenia obyvateľstva a typy sídiel sú určené charakterom sídelnej krajiny, stupňom a spôsobom výroby a uplatnením príslušného kolonizačného práva, ktoré podnietili vznik sídla. Vznik väčšiny sídiel na území Slovenska je spojený s poľnohospodárskou výrobou, v menšej miere s baníctvom, remeslom, obchodom, priemyselnou výrobou a dopravou. Kategorizácia sídiel má množstvo typologických a klasifikačných variácií. Podľa spôsobu osídlenia katastrálneho územia sa delia na kompaktné a roztratené, podľa spoločenskej deľby práce, veľkostných kritérií a pôvodne aj právneho postavenia na mestské a vidiecke. Podľa počtu obyvateľov sú sídla na Slovensku rozčlenené na 7 veľkostných skupín obcí.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: sídelná forma, dedina, mesto
Literatúra: ---