Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pôdorys domu

Pôdorys dvojdielneho a trojdielneho domu s nepredeleným a predeleným vstupným priestorom. Prevzaté z Etnografického atlasu Slovenska (1990)

priestorové členenie domu v horizontálnom pláne. Vývin postupoval od jednopriestorového obydlia (6.–12. storočie) k dvoj- a trojpriestorovému domu (13.–16. storočie). Východiskovým priestorom domu bola izba, ku ktorej sa postupne pričlenili pitvor a komora. Trojpriestorový dom sa počnúc 18. storočím v dôsledku premiestnenia ohniska a čeľustí pece z izby do pitvora rozrástol najskôr o čiernu kuchyňu, postupne aj o teplú kuchyňu, čo sa udialo zmenou funkcie pôvodného pitvora. Súbežne so vznikom kuchyne sa v majetnejších rodinách obydlia rozrástli aj o druhú izbu. Keďže druhá izba zaujala v pôdoryse domu pozíciu dovtedajšej komory vedľa pitvora, skladovací priestor sa posunul až za druhú izbu do hĺbky dvora. Okrem takýchto najčastejších jednoosových riešení sú na Slovensku známe aj pôdorysy domu s dvojosovým usporiadaním priestorov, aj riešenia s uhlovou, podkovovou alebo átriovou dispozíciou. Vyskytoval sa aj celý rad ďalších riešení, ktoré však majú iba ohraničený regionálny a hospodársko-sociálny výskyt.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: izba, pitvor, komora, kuchyňa
Literatúra: Pražák, V.: K problematice základních půdorysných typů lidových staveb v Československu. In: Československá etnografie 6, Praha 1958.
Frolec, V.: Zonální formy půdorysu domu v karpatsko-balkánské oblasti. In: Národopisné aktuality 26, Strážnice 1989.
Mencl, V.: Lidová architektura v Československu. Praha 1980.
Benža, M.: Geografické rozšírenie foriem pôdorysu tradičného domu na Slovensku. In: Archeologica historica, roč. 12, 1987, 219-224.
Kolektív: Ľudová architektúra a urbanizmus na Slovensku. Bratislava 1998.