Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

osídlenie

súhrn sídiel na určitom území. Na formovanie jeho konkrétnej podoby mal vplyv rad činiteľov, z ktorých najvýznamnejšie sú prírodné podmienky, prevládajúci spôsob výroby, zdroje nerastných surovín, vývin správnej organizácie, uplatňovanie kolonizačného práva, uplatnenie rôznych druhov dopravy a podobne. Vyjadruje rozmiestnenie obyvateľstva v krajine spolu s obytnými, hospodárskymi, dopravnými a spoločenskými stavbami, ktoré vytvárajú sídelný systém. Dnešná štruktúra osídlenia na území Slovenska je výsledkom dlhodobého a zložitého historického vývinu slovenskej sídelnej krajiny, obrazom pretvárania a kultivovania prírodnej krajiny človekom i kultúrnych a sociálnych premien spoločnosti. Základom štruktúry osídlenia je pôvodná sídelná sieť agrárnych, čiastočne i banských sídiel. Väčšina jestvujúcich sídiel vidieckeho i mestského typu vznikla za feudalizmu, vymedzili sa tiež katastre obcí. Neskorší vplyv priemyslu poznačil charakter krajiny, zásadnejšie však nezmenil štruktúru osídlenia.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: dedina, mesto
Literatúra: ---