Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

osada

vidiecke sídlo menšieho rozsahu. Spravidla ide o niekoľko stavebných objektov, usadlostí s menším počtom obyvateľov. Je súčasťou väčšej administratívno-sídelnej jednotky, s ktorou vytvára spoločnú obec. Osady na území Slovenska sa navzájom líšia svojím charakterom, genézou aj funkciou. Veľmi často ide o sídla, ktoré vznikli v dôsledku kopaničiarskej kolonizácie, transformáciou z pôvodne sezónnych chotárnych sídiel, v rámci majerov alebo v dôsledku ich parcelácie, o sídla, ktorých vznik je spojený s najrôznejšími technickými stavbami, o osady, ktoré vznikli na báze osídlenia spojeného s výrobou dreveného uhlia, s banskou činnosťou a s priemyselným podnikaním, s rozvojom železničnej dopravy, o sídla spojené s rozvojom turizmu a kúpeľníctva, s rekreačným sekundárnym bývaním a podobne. Pre územie Slovenska je špecifickým typom osady teritoriálne aj sociálne segregované rómske osídlenie – tzv. cigánske osady.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: kopanice, lazy, kopaničiarska kolonizácia
Literatúra: ---