Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

oráčina

polia a lúky patriace právne aj hospodársky k obci. Oráčina sa delila na rôzne typy podľa konfigurácie terénu a podľa toho, ako v nej bola rozdelená pozemková držba jednotlivých vlastníkov. Bola v úzkom vzťahu k pôdorysu obce, charakter jej jednotlivých typov súvisí so vznikom aj vekom sídelných foriem. Pri dedinách s pravidelným pôdorysom bola aj oráčina delená na pravidelné tvary. Dediny, ktoré vznikli živelne, mali spravidla nepravidelnú aj oráčinu. Na Slovensku existovali dediny s nepravidelne delenou, s líniovo delenou a s pravidelne delenou oráčinou.

Do 1. skupiny patrí úseková oráčina, ktorej pozemky majú tvar nepravidelných úsekov rozličnej veľkosti. Jej delením na užšie rovnobežné pásy vznikla delená úseková oráčina.

2. skupina, líniovo delená oráčina sa člení na: záhonovú, dĺžkovú, komasačnú, parcelačnú, záhumenicovú a oráčinu voľnej reťazovej kolonizačnej dediny.

Do 3. skupiny patrí radiálna oráčina, ktorej výskyt bol na území Slovenska zriedkavý, a krídlová oráčina, ktorá sa vyskytovala najmä v horských oblastiach, v obciach ktorých bolo sídelné jadro lokalizované do doliny. V dôsledku scelenia parciel do veľkých úsekov v rámci kolektivizácie poľnohospodárstva typy oráčiny prakticky zanikli.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: ---
Literatúra: ---