Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mesto

sídlo s vysokou koncentráciou a spravidla aj s väčším počtom obyvateľov, s centrálnym postavením a hospodársko-správnou funkciou v rámci užšieho alebo širšieho regiónu, u významných miest aj celej krajiny. Vyznačuje sa bohatou sieťou ulíc a námestí, viacpodlažnou sústredenou zástavbou, vyššou hustotou a vyšším štandardom technických zariadení, budovami širšieho spoločenského, správneho, kultúrneho a hospodárskeho významu. V industriálnom období aj rozsiahlejšou priemyselnou základňou. Od dediny sa líši predovšetkým právnym štatútom, ktorý umožňoval mestám už od stredoveku vytvárať špecifickú štruktúru hospodárenia a z nej vyplývajúcu zložitú a stratifikovanú profesijnú a sociálnu štruktúru, ako aj rozvinutú stavebnú kultúru. Existuje viacero klasifikácií mestskosti sídla, ktoré si často vzájomne odporujú. Pri triedení obcí na vidiecke a mestské sa u nás používali historické a veľkostné hľadiská. Podľa historických kritérií sa za mesto považovali slobodné kráľovské mestá, mestá so zriadeným magistrátom a municipálne mestá. Veľkostné kritérium je nejednotné, za dolnú hranicu pre mesto sa väčšinou považuje počet 2000 alebo 5000 obyvateľov.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: dedina, sídlo
Literatúra: ---