Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kúrenisko

zariadenie na vykurovanie obydlia a na prípravu pokrmov. Jeho najčastejšími formami boli ohnisko, pec, sporák a kachle. Mohli sa vyskytovať jednotlivo alebo združené v rôznych kombináciách. Na území Slovenska sa od rozhrania stredoveku a novoveku ustálili kúreniská, ktoré predstavovali spojenie pece s ohniskom. Umiestnené boli v rohu izby pri zadnej pozdĺžnej stene domu a pri priečke oddeľujúcej izbu od pitvora. Ohnisko sa nachádzalo pred čeľusťami pece orientovanými k štítovej stene domu. Dym unikal z izby otvorenými dvermi alebo lievikovitým lapačom dymu nad ohniskom. V priebehu 18. a 19. storočia nastala vo vývine kúrenísk závažná zmena, ktorá spočívala v tom, že ohnisko a čeľuste pece sa preniesli z izby do zadnej časti pitvora, kde vznikla čierna kuchyňa. Touto zmenou sa z dymnej izby stala svetlica.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ohnisko, pec, sporák, kachle, komín, pôdorys domu
Literatúra: Švecová, S.: Ohništia na juhozápadnom Slovensku. In: Zborník SNM Etnografia 9, Martin 1968.
Pražák, V.: Vývojové epochy a stupně topenišť v českém a slovenském lidovém obydlí. In: Český lid 53, 1966.