Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

intravilán

súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, prípadne pre zastavané plochy a plochy určené na zástavbu. Zahrňuje samostatne zastavané plochy určené pre dom, dvor a k nim priliehajúcu súkromnú a verejnú zeleň, záhrady, vnútorné komunikácie, vodné toky a plochy. Do intravilánu obvykle nie sú zahrnuté osamelé obytné a hospodárske stavby a menšie osady ležiace v chotári obce. Intravilán od extravilánu je ohraničený vonkajším obvodom zastavaných plôch a k nim priliehajúcich plôch. Rozdelenie dediny na intravilán a extravilán došlo na našom území v 13. storočí s uplatňovaním zákupného práva pri zakladaní nových osád. Podľa neho zemepán raz navždy stanovil stavebnú plochu celej obce prídelom určitého počtu domových gruntov (fundus intravilanus). Podľa tereziánského urbáru z roku 1767 bol rozsah intravilánu poddanskej usadlosti určený výmerou o rozlohe jedného jutra (1200  siah). Mimo obce sa stavať nesmelo. S nárastom počtu obyvateľstva preto dochádzalo k deleniu stavebných parciel po šírke a dĺžke medzi potomstvo toho istého sedliaka, prípadne i cudzím nadobúdateľom. Rozšírenie intravilánu pribratím pôdy z extravilánu záviselo od vôle zemepána.

Autor: Stanislav Horváth

Pozri aj: extravilán
Literatúra: ---