Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bloková konštrukcia

stavebná konštrukcia, pri ktorej sa vykladaním alebo nabíjaním vytvára z hliny kompaktná stena. Na území Slovenska sa vyskytovala len v oblasti Podunajska. Ide o veľmi archaickú konštrukciu, ktorá sa ojedinele udržala až do 1. polovice 20. storočia, keď ju vystriedala murovaná konštrukcia z nepálenej alebo pálenej tehly.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: nabíjaná stena, vykladaná stena
Literatúra: Mjartan, J.: Novšie príspevky k výskumu juhoslovenského domu. In: Slovenský národopis, roč. 8, 1960, 400-430.
Kolektív: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava 1998.