Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

valcha

Vnútorné zariadenie valchy na vodný pohon. Dlhá nad Oravou, asi začiatok 20. storočia. Prevzaté z príspevku Langer, J.: Oravské valchy dnes. In: Vlastivedný časopis, roč. 12, 1963, 94. Kresba J. Langer.

(foľuš, kalov, karlov, sopotnica, stupy, stupeň, tlučareň, valkovňa)

1. mechanické zariadenie na splsťovanie vlnenej tkaniny na súkno. Poháňalo ju koleso na vrchnú vodu, v 20. storočí aj motor. V jeho hriadeli (val) boli kolmé trámiky (kríže), ktoré pri otáčaní striedavo dvíhali dvojicu drevených kladív (stupy) a do nich zapustené drevené palce. Kladivá mali na vnútornej strane ozubenie a boli nasadené na násade (citra, bič), upevnenej na spoločnej osi. Keď pri otáčaní hriadeľa vybehol kríž z palca, kladivo vlastnou váhou spadlo do otvoru (huňk) vydlabaného vo vodorovnom kmeni stromu (klada). Do kotla pri valche sa, obvykle drevenými žľabmi, privádzala studená a z kotla do huňku odvádzala horúca voda. Veľké valchovne mali niekoľko huňkov a párov kladív. Vlnenú tkaninu naskladanú v huňku ozubenie kladív pri ubíjaní otáčalo. Pri valchovaní sa tkanina parila horúcou vodou, vyberala, naťahovala. Forma jej skladania závisela od spôsobu jej zrážania. Súkno z kvalitnej vlny sa váľalo 6-24 hodín, nekvalitné súkno aj 2-3 dni. Najstarší písomný doklad o valche z územia Slovenska je z obce Rochovce z roku 1249. Valchy na ubíjanie doma tkaného súkna pracovali na Horehroní, v Gemeri, na Spiši i v Šariši do 2. polovice 20. storočia;

2. stavba alebo prístavba, miestnosť mlyna, v ktorej bolo umiestnené mechanické zariadenie na splsťovanie vlnenej tkaniny. Okrem neho tam bola piecka s kotlom na ohrievanie vody.

Autor: Jiří Langer

Pozri aj: súkno, valchárstvo
Literatúra: Langer, J.: Oravské valchy dnes. In: Vlastivedný časopis, roč. 12, 1963, 94-95.
Pátková, J.: Zariadenia na konečnú úpravu domáceho textilu na Horehroní. In: Slovenský národopis, roč. 12, 1964, 225-266.
Stano, P.: Ľudové technické stavby na spracovanie súkna v Šariši. In: Vlastivedný časopis, roč. 10, 1961, 27-30.

galéria