Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ryžovanie zlata

Premývanie piesku na stole na ryžovanie zlata. Breh Dunaja pri obci Sap (okr. Dunakjsá Streda), okolo 1965. Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede. Foto F. Sidó.

získavanie zlata zo zemského povrchu. Ryžovaním ako sezónnym zamestnaním sa zlato získavalo najmä z nánosov Dunaja, Hrona, Ipľa a vodných tokov v okolí Zlatých Moraviec. Ryžovanie bolo popri jeho dolovaní významným zdrojom príjmov Uhorska, a preto bolo regulované nariadeniami. Už v 13.- 14. storočí sa takto získavalo zlato v Bocianskej a Ľupčianskej doline i v okolí obce Hybe. Na prelome 19. a 20. storočia sa ryžovaním zaoberali obyvatelia Žitného ostrova a Belianskej doliny v Honte. Pri ryžovaní sa do sita na ryžovacom stole so šikmou ryhovanou doskou hádzal piesok, na ktorý sa liala voda. Zlatý piesok sa zachytával v súkne položenom na doske. Hojdavými pohybmi sa potom v korýtku vo vode od neho oddelili zrnká železa (čierny piesok). Zlatý piesok sa ďalej čistil rozpustením v ortuti: stlačením piesku v kúsku jelenej kože sa z neho ortuť vytlačila a zlato sa ešte pretavilo. V Honte sa zlato ryžovalo z preosiatej zeminy, ktorú premývali v systéme jarkov.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: baníctvo
Literatúra: Plicková, E.: Baníctvo. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Martin 1988, 119 - 137.

galéria