Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

remeslo

Pečať spolku remeselníkov v Starej Turej (okr. Nové Mesto nad Váhom) z roku 1869. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983, 166.

špecializovaná nepoľnohospodárska malovýroba, založená na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi, vyžadujúca primeranú inštitucionálne získanú odbornú kvalifikáciu a spoločensko-stavovskú organizovanosť. Remeslá vznikali spoločenskou deľbou práce oddelením od poľnohospodárstva. Po príchode obyvateľov zo západnej Európy (napríklad počas nemeckej kolonizácie) na územie Slovenska boli strediskami remesiel mestá, predtým služobnícke osady. V 19. storočí prenikali remeslá vo väčšom rozsahu do vidieckeho prostredia. Najrozšírenejšie remeslá na Slovensku – obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo, mäsiarstvo – sa vykonávali väčšinou na dedinách. S rozvojom kapitalizmu mala na vývoj remesiel veľký vplyv veľkovýroba. Spôsobila stagnáciu a zánik niektorých druhov malovýroby (súkenníctva, tkáčstva, mydlárstva, hrebenárstva, klobučníctva a i.), no podnietila aj rozvoj iných remesiel. Prudko sa rozvíjali napríklad stavebné a potravinárske remeslá i remeselnícke služby, najmä zámočníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, murárstvo, dláždičstvo, inštalatérstvo, maliarstvo a natieračstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, sódovkárstvo, holičstvo, práčovne, čistiarne, fotografi. Vznikli aj nové remeslá technického zamerania – elektrikári, zvárači, strojní zámočníci. Na konci 19. storočia sa začali zakladať remeselnícke školy, organizovali sa zveľaďovacie akcie, najmä kurzy domáckej výroby. To zvýšilo úroveň učňovského a vzdelávacieho procesu, ktorý sa dovtedy obmedzoval na majstrovu dielňu. V jazyku folklóru sa slovo remeslo používalo na označenie akéhokoľvek zamestnania a vzťahu k nemu: Aké remeslo, taký címer; Devätoro remesiel a desiata psota; Remeselník zlatá babka, keď netečie, aspoň kvapká a pod.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, barchetárstvo, brašnárstvo, brdárstvo, cajgárstvo, čipkárstvo, čižmárstvo, debnárstvo, garbiarstvo, hámorníctvo, holičstvo, kachliarstvo, klampiarstvo, klobučníctvo, kolárstvo, kominárstvo, korytárstvo, kotlárstvo, krajčírstvo, mäsiarstvo, mieškarstvo, mlynárstvo, nožiarstvo, obuvníctvo, pekárstvo, piliarstvo, pokrývačstvo, remenárstvo, safianíctvo, sedlárstvo, stolárstvo, sviečkarstvo, ševcovstvo, tehliarstvo, tesárstvo, tokárstvo, voskárstvo, voštinárstvo, zámočníctvo, sitárstvo, gombikárstvo, gubárstvo, halenárstvo, tkáčstvo
Literatúra: Kaľavský, M.: Vývoj remesiel na Slovensku po zrušení cechov. In: Vlastivedný časopis, roč. 28, 1979, 182 - 185.
Novotný, J.: Ke stavu řemeslné výroby a postavení řemeslníků na východním Slovensku v první polovině 19. století. In: Nové obzory, 12, 1970, 47 - 89.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.