Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

remeselnícka škola

výchovno-vzdelávacie zariadenie pripravujúce na remeselnícke povolania. Začiatky remeselníckych škôl sa viažu k zakladaniu župných spolkov pre domácky priemysel a priemyselné vzdelávanie (maď. A háziipari és ipari oktatást terjesztö egyesület) v 70. rokoch 19. storočia. Popri propagácii a podpore domáckej ľudovej výroby sa zriaďovali aj učebné dielne (napr. čipkárske, rezbárske a i.). Od 80. rokov 19. storočia sa začali zakladať odborné školy. V roku 1895 bolo na území Slovenska 7 odborných škôl – kovorobné v Bratislave, Banskej Bystrici a Gelnici, drevárske v Prešove, Spišskej Novej Vsi a Humennom, tkáčska v Kežmarku. V roku 1884 bol vydaný priemyselný zákon, podľa ktorého obce najmenej s 50 remeselníkmi museli zriadiť a vydržiavať učňovskú školu na obecné trovy. V školskom roku 1894 – 1895 existovalo na území Slovenska 65 učňovských škôl, v ktorých bolo 265 tried, 297 učiteľov a 9813 učňov.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, dielňa, čipkárstvo, rezbárstvo, učeň
Literatúra: Buzalka, Š.: Učebná dielňa na výrobu detských hračiek v Piargu-Štiavnických baniach. Slovenský národopis, roč. 21, 1973, 413 - 429.