Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

priemyselná korporácia

(maď. ipartestület)

forma organizácie remeselníkov v Uhorsku od roku 1884, na Slovensku existujúca do roku 1924. Priemyselné korporácie sa zakladali na základe priemyselného zákona z roku 1884 v mestách so zriadeným magistrátom a v lokalitách, ktoré mali aspoň 100 remeselníkov. Ich utváranie záviselo od rozhodnutia miestnych remeselníkov, ale v prípade založenia bolo členstvo povinné. Pre remeselníkov mali priemyselné korporácie ako priemyselná vrchnosť samosprávnu funkciu. Viedli agendu, evidenciu učňov a pomocníkov, dozerali a riadili učňovské školy, zakladali nemocenské pokladnice. Boli predchodcami živnostenských spoločenstiev, ktoré však boli založené na územnom princípe. Do roku 1912 bolo na území Slovenska založených 46 (v Uhorsku 366) priemyselných korporácií, združujúcich viac ako polovicu remeselníkov. Korporácie sa zaslúžili o rozvoj učňovských nedeľných škôl, pomocných a nemocenských pokladníc i družstevníctva.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: remeslo, remeselník, učeň, tovariš, živnostníctvo, remeselnícka škola
Literatúra: Kaľavský, M.: Zrušenie cechov a problémy spoločensko-ekonomickej aktivizácie remeselníkov na Slovensku. In: Zborník Slovenského národného múzea, roč. 29, 1988, História 81, 218 - 231.