Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

murárstvo

Murári pri práci. Drevorez z roku 1679. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Človek tvorca. Bratislava 1987, 101.

stavebné remeslo zamerané na budovanie a opravu murovaných stavieb. Najskôr najmä označenie stavebnej činnosti s použitím kameňa. Pretože murári pracovali s kamenármi, mali aj spoločné cechy. Prvý takýto cech vznikol roku 1521 v Kežmarku. V 16. až 18. storočí vzniklo na Slovensku 16 murárskych cechov. Murári budovali predovšetkým cirkevné objekty, od 15. storočia príležitostne už aj meštianske domy. Vo feudalizme robili bežné stavebné práce poddaní, no murovanie (spájanie kameňov, tehál maltou) vykonávali najmä murári. Od 18. storočia si dávali aj na dedinách budovať stavby alebo ich časti (klenby, komíny) murárom. V oblastiach stavieb z hliny ich nadaní murári zdobili štukatúrou. U murárskych majstrov pracovalo veľké množstvo tovarišov a pomocníkov: napríklad v roku 1828 zamestnávalo 7 bratislavských majstrov 203 tovarišov. Rozvoj stavebnej činnosti vo väčších mestách Uhorska (v Budapešti napríklad v rokoch 1860 – 1914) vyžadoval aj najímanie veľkého počtu námezdných robotníkov. Preto sa v niektorých častiach Slovenska, najmä v Liptove, stalo murárstvo rozšíreným doplnkovým alebo aj hlavným zamestnaním. Patrónom murárov boli sv. Štefan a sv. Tomáš.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: štukatúra, kamenárstvo
Literatúra: Chlup, J.: Domácka výroba a remeslá. In: Záhorská Bratislava. Zostavil J. Podolák. Bratislava 1986, 85 – 94.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.