Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

majstrovský kus

(majsterštuk)

špičkový remeselný výrobok, ktorý musel zhotoviť tovariš po vandrovke pri prijímaní za majstra. Dokazoval spôsobilosť v remesle, odborné ovládanie technológie i všetkých náročných techník. Formu majstrovského kusa určovali cechové artikuly. Tovariš ho musel vyhotoviť z vlastného materiálu pod dohľadom určených majstrov. Majstrovský kus sa často robil v miniatúre (kolári, tesári), no musel obsahovať všetky podrobnosti skutočného výrobku. Bol majetkom cechu. Pri jeho posudzovaní všetkými majstrami musel nový majster za menšie chyby platiť pokuty. Pre väčšie chyby mu výrobok odmietli. Prijatím majstrovského kusa a zaplatením zápisnej taxy bol tovariš prijatý do cechu za mladého majstra. Musel zložiť prísahu na cechové artikuly, bol zapísaný do knihy majstrov a dostal majstrovskú listinu. Potom si mohol otvoriť a prevádzkovať vlastnú dielňu. Povinnosť robiť majstrovský kus zanikla zrušením cechov v roku 1872.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, majster, cechové artikuly, tovariš
Literatúra: Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.