Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hrnčiarsky kruh

Blokový, priečkový (16.–18. storočie) a jednoosový hrnčiarsky kruh (19. storočie). Pozdišovace. Prevzaté z Plicková, E.: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959, 40.

zariadenie na formovanie keramického riadu s využitím rotačného pohybu. Na území Slovenska ho používali už Kelti (od 4. storočia pred n. l.). Pomaly rotujúci kruh pozostával z jedného kotúča, pohybujúceho sa na otáčajúcej sa zvislej osi. Do pohybu sa uvádzal ručne. Od 12.-13. storočia sa začal používať rýchlo rotujúci hrnčiarsky kruh s dvomi kotúčmi, spojenými zvislou osou. Väčší a ťažší dolný kotúč sa uvádzal do pohybu nohou, na hornom kotúči sa formoval predmet z jedného kusa hliny. Zavedením tohto kruhu sa zvýšil objem hrnčiarskej výroby, ktorá sa odvtedy začala rozvíjať ako špecializované remeslo. Od 16. storočia sa používal aj celodrevený blokový a priečkový hrnčiarsky kruh. Spojením týchto dvoch druhov kruhu vznikol hrnčiarsky kruh nazývaný sprušlák, používaný na západnom Slovensku. Koncom 18. storočia sa na Slovensku udomácnil hrnčiarsky kruh s kovovými konštrukčnými súčiastkami, ktorý sa v modifikovanej podobe používa dodnes.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: hrnčiarstvo, džbankárstvo
Literatúra: Plicková, E.: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959.
Plicková, E: Krása hliny. Tri storočia tradičného hrnčiarstva na Slovensku. Bratislava 1996.

galéria