Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

agrárna kultúra

cieľavedomé pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat. Nie je človeku vrodená, formuje sa priamo v pracovnom procese, je súčasťou ľudskej kultúry. Pre obyvateľstvo žijúce na území Slovenska mala veľký význam ako hlavné zamestnanie a rozhodujúca súčasť výrobných síl. Jej úroveň bola odrazom prírodných, historických i sociálno–ekonomických podmienok súvekých spoločností.

Problematiku agrárnej kultúry možno rozdeliť na dva základné okruhy:

1. sledovanie vývinu, regionálnych, sociálnych a etnických rozdielov v technologických komponentoch poľnohospodárskej výroby (náradie a jemu zodpovedajúca organizácia práce pri príprave pôdy, pestovaní plodín, žatve, mlátení obilia, uskladnení plodín i v chove hospodárskych zvierat);

2. sledovanie ich sociálnych kontextov – kolektívu ľudí (rodina, spoločenstvo obce), ktorí v tejto organizácii práce pracovali, spôsoby preberania nahromadených kultúrnych hodnôt a noriem, ako aj vzťahy, ktoré na pozadí agrárnej kultúry vznikali.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: príprava pôdy, pestovanie plodín, žatva, mlátenie obilia, skladovanie poľnohospodárskych plodín, dobytkárstvo, salašníctvo
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Bratislava 1998.