Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cechový znak

Zvolávacia tabuľka kolárov z Bratislavy z roku 1601. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.

obrazec symbolizujúci profesijné zameranie cechu. Symbolické obrazce predstavovali charakteristické, osobitné alebo základné náradie remesla cechu, jeho výrobok, prípadne svätca alebo mytologickú postavu, ktorá sa svojím životom, zamestnaním či spôsobom úmrtia stala patrónom daného remesla. Cechové znaky sa vyskytovali na cechových insígniách, cechových artikuloch, písomnostiach, pečatidlách, zvolávacích tabuľkách, cechových zástavách, vývesných štítoch, na cechových nádobách. Ak cech združoval viaceré remeslá, jeho cechový znak obsahoval prvky symbolizujúce každé z nich. Cechové znaky na výrobkoch zaručovali kvalitu a dobrú povesť majstra cechu. Výrobky cechovým znakom označoval majster alebo cechmajster po ich preskúmaní. Zo slovného spojenia cechový znak sa vyvinuli pojmy ciacha (značka výrobcu tovaru) a ciachovanie, potvrdzujúce presnosť mier a váh.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, cechmajster, remeslo, remeselnícky patrón
Literatúra: Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.