Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vývesný štít

Firemný štít U sitára. Vyvesený bol na dielni bratislavského remeselníka.  Prevzaté : Forbath, E.: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 - 1873). Bratislava 1959.

(firemný štít, firemná tabuľa)

vonkajšie označenie podniku, umiestnené na obchodných alebo remeselných prevádzkach. Identifikuje názov podniku (firmu), niekedy i príslušnosť k remeslu. Firemné štíty mali v obchode a remesle dôležitý informačný význam už za feudalizmu, keď sa v mestách používali vo forme maľovaných tabúľ alebo plastík. Pre široké vrstvy menej gramotného obyvateľstva znamenali toľko, ako v súčasnosti nápis označujúci prevádzku. Väčšie obchody mali osobitné obchodné značky už v 15.–16. storočí. Podľa motívov znakov podnikov sa chodilo napr. k Zlatému orlovi, k Striebornej gule, k Zlatej reťazi, k Levovi, k Zlatému koníčkovi, k Červenému koníčkovi apod. Na umeleckom stvárnení firemných štítov, používaných v mestách, záležalo aj magistrátom, preto nesmeli byť vyvesené bez ich súhlasu. Napriek tomu, že sa začali neskôr rozširovať predpismi uzákonené firemné tabule s nápismi (s menom majiteľa, názvom obchodného a remeselného odboru), ako súčasť vonkajšej reklamy pretrvávali, i keď v menšej miere, aj niektoré pôvodné spôsoby vonkajšieho firemného označovania. Popri informačnej funkcii pretrvávajú dodnes ako zaujímavý výtvarný prvok a umelecké dielo v sídelnom priestore. Dodnes sa objavuje používanie firemných názvov, ako napr. U husi ap.

Autor: Ľubica Falťanová

Pozri aj: cechové insígnie
Literatúra: Forbath, E.: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699 - 1873). Bratislava 1959.

galéria