Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cechmajster

Feruľa z roku 1712 – odznak cechmajstra mäsiarskeho cechu. Spiš. Múzeum v Kežmarku.

volený predstavený cechu. Volil sa na výročných schôdzach cechu, spravidla na obdobie jedného roku. Jeho povinnosťou bolo hájiť záujmy cechu a jeho členov, dozerať na zachovávanie ustanovení a cechových artikúl, zvyklostí, disciplíny, dohliadať na správanie a súkromný život členov, výchovu učňov, prideľovať tovarišov majstrom, zvolávať a predsedať cechovým schôdzam, viesť cechové knihy. Mal právo trestať a súdiť členov cechu za porušenie pravidiel cechu, nekvalitné výrobky a mravnostné poklesky. Kontroloval kvalitu výrobkov v dielňach majstrov a na trhoch. Opatroval cechovú truhlicu s cechovými písomnosťami a peniazmi cechu. Oproti iným majstrom mohol využívať výhody – najvýhodnejšie miesto na trhu, prednostné právo na tovarišov, na rozdeľovanie surovín. Hodnosť cechmajstra bola čestná. Jeho úlohou bolo dbať najmä na zachovanie dobrého mena a cti cechu.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: remeslo, jarmok, cechové artikuly, baník
Literatúra: Lengová, M.: K dejinám cechov na Slovensku: cechy v Spišskej Sobote, Poprade, Veľkej, Matejovciach a Strážach pod Tatrami. In: Človek a spoločnosť – internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, roč. 8, 2009, č. 2. [online.] [cit. 20. 3. 2010]. Dostupné na internete: www.saske.sk/cas/archiv/2-2005/index.html.
Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.