Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

získavanie pôdy

premena lesnej alebo ladom ležiacej pôdy na poľnohospodársku. Tento proces tvorby kultúrnej krajiny mal v jednotlivých historických obdobiach rôznu intenzitu. V období pred Veľkou Moravou i počas jej trvania, keď malo poľnohospodárstvo ešte cyklický charakter, bolo získavanie pôdy najintenzívnejšie. Tomuto štádiu agrárnej kultúry zodpovedá žiarové hospodárenie. Potreba novej pôdy pretrvala celé obdobie feudalizmu. Jej získavanie súviselo najmä so šoltýskou a kopaničiarskou kolonizáciou. Vďaka nim sa na Slovensku až do začiatku 20. storočia udržali aj tradičné spôsoby získavania pôdy, ktoré tvoria etnografické analógie archeologickému materiálu z najstarších vývinových stupňov agrárnej kultúry Slovenska.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: pôda, príprava pôdy, klčovanie, žiarové hospodárenie
Literatúra: Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.