Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výžinok

(rís)

naturálna mzda poľnohospodárskych robotníkov za žatevné a mlatobné práce v období feudalizmu. V prvej polovici 18. storočia predstavoval u mlatcov 12. až 13. diel vymláteného obilia, pri žatve 10. až 11. mandeľ zožatého obilia. Táto forma odmeňovania sa v Uhorsku udržala popri finančnej mzde do konca 19. storočia a predstavovala 9. až 11. časť zožatého alebo vymláteného obilia. Žatevní robotníci pracovali v pároch, pričom kosec dostal o jednu tretinu viac ako žnica.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: sezonárstvo
Literatúra: Falťanová, Ľ.: Sezónna migrácia poľnohospodárskych robotníkov. In: Slovenský národopis, 26, 1978, 73-80.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.