Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

technická plodina

úžitková rastlina určená na domácke, manufaktúrne a priemyselné spracovanie. Medzi najstaršie druhy patrili ľan a konopa, ktoré sa spracovávali na textílie a olej. V južných oblastiach Slovenska sa pestoval kvalitný sladový jačmeň, pestovanie ktorého podnietilo vznik osobitného odvetvia pri výrobe piva – sladovníctva. Potrebný chmeľ na jeho výrobu sa od 16. storočia dovážal z Čiech (žatecký chmeľ), ale od 17. storočia bolo jeho pestovanie zaradené aj do repertoáru technických plodín pestovaných na veľkostatkoch, najmä na západnom Slovensku. Koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia sa na Slovensku rozšírilo pestovanie určitých sort zemiakov, vhodných na spracovanie na lieh a škrob a vytvorili sa predpoklady na vznik liehovarníckeho a škrobárskeho priemyslu. V druhej polovici 19. storočia sa najmä na veľkostatkoch západného Slovenska začalo aj s pestovaním cukrovej repy, ktorá tvorila surovinovú bázu cukrovarníckeho priemyslu. V menšej miere sa na Slovensku pestoval aj tabak, ktorý sa spracovával pre potreby fajčiarov.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: ľan siaty, konopa siata, repa obyčajná, zemiak, fajčenie, cukor
Literatúra: Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.