Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

radlo

poľnohospodárske náradie na obrábanie pôdy, ktoré na rozdiel od pluhu pôdu len rozrýva. Existovali tri druhy radiel – oracie, vyorávacie a oborávacie. Základným typom bolo oracie radlo, ktoré bolo do 13. storočia hlavným orným náradím na území Slovenska. Archeologické nálezy z obdobia Veľkej Moravy dokladajú plazové radlo so širším lemešom a bezplazové radlo s úzkym lemešom a čerieslom, ktoré boli určené na orbu ťažších pôd (novina). Oba druhy mali niekoľko variantov. Pretrvávanie oracích radiel do 19. storočia vo funkcii pomocného orného náradia na Slovensku možno vysvetliť existenciou strmých, ťažko prístupných, často novozískaných polí so zvyškami koreňov a skál, kde sa s radlom pracovalo ľahšie ako s pluhom. Oborávací typ sa vyvinul z oracieho radla pridaním malých odvalníc. Od druhej polovice 19. storočia sa vo viacerých variantoch používal na oborávanie okopanín. Vyorávací typ sa vyvinul z plazového i bezplazového radla rozšírením lemeša. Používal sa najmä na vyorávanie zemiakov. Z historického pohľadu sú najzaujímavejšie radlá zachované do polovice 20. storočia na východnom Slovensku (Šariš, Spiš). Išlo o bezplazové radlá, nazývané hak (hok, hik), ktoré sú konštrukčnou analógiou napríklad radiel z horského nemecko–českého pohraničia, ale i radiel z obdobia Veľkej Moravy. Dlhé pretrvávanie radiel v agrárnej kultúre Slovenska bolo spôsobené prežitkami trojpoľného hospodárenia a ich úpravou na vyorávanie a oborávanie plodín, najmä zemiakov. Svoje dôležité postavenie v systéme poľnohospodárskych prác začali radlá strácať začiatkom 20. storočia, keď na slovenský vidiek prenikali oborávače vyrobené vo fabrikách alebo kováčmi.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: pluh, orné hospodárenie
Literatúra: Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Hyčko, J.: Orné náradie. Zbierky v SNM Martin a v múzeách na Slovensku. Martin 1967.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.